ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြ
News in Burmese

သူတို႔ဘက္မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ အစိုးရလည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနမွာမဟုပ္ဘူးလို႔ ဦးဇိုေဘြေျပာ

ဟားခါးျမို႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေဆာက္သူမ်ားဘက္မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္တာရွိရင္ေတာ့ အစိုးရလည္း ဒီအတိုင္းလက္ပိုက္ျကည့္ေနမွာမဟုပ္ဘူးလို႔ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြမွ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမို႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း […]